اخبار

استفاده از مواد مرغوب دندان پزشکی در شهرک سلامت

12\05\1398
استفاده از مواد مرغوب دندان پزشکی در شهرک سلامت

یکـی از دغدغه هـا و نگرانی هـای مراجعه کننـدگان بـه مراکـز دندان پزشـکی کیفیـت موادی اسـت که اسـتفاده میشـود. این موضوعی اسـت کـه همه بـه نوعـی بـا آن درگیر هسـتند؛ امـا در کلینیـک سـیواک بـا اسـتفاده از مـواد درجـه یـک ایـن نگرانـی برطـرف شـده اسـت. بـه گـزارش روابط عمومـی شـهرک سلامت، مدیـر مجموعـه دندان پزشـکی سـیواک بـا اشـاره به اینکـه مـوادی کـه در دندان پزشـکی بـه کار می رود مثـل بسـیاری از ابزارهـا و مـواد کـه در زندگـی روزمـره بـا آنهـا برخـورد داریـم کیفیـت ضعیـف تـا عالـی و قیمـت متفـاوت دارنـد، میگویـد: متاسـفانه از سـوی مراکـز دندان پزشـکی اطلاعات مناسـب دربـاره مـواد اسـتفاده شـده بـه صـورت شـفاف در اختیـار مراجعـه کننـده قـرار نمی گیـرد؛ بـه همیـن دلیـل بیمار هـم چنـدان اطلاعی دربـاره مـواد موجود نـدارد. 

رضـا محبـی ادامـه میدهـد: چنـد عامـل باعـث می شـود بیمـار یـک درمـان خـوب و ایده آل داشـته باشـد: یکـی از آنهـا تجهیـزات اسـت ودیگـری مـواد دندان پزشـکی و از همـه مهمتـر دندان پزشـک خـوب کـه بتوانـد از ایـن دو امـکان اسـتفاده مناسـب را ببـرد.او بـا تا کیـد براینکـه مـواد دندان پزشـکی بسـته بـه مـواد بـه کار رفته،کمپانی هـای سـازنده ونـوع گارانتی هایـی کـه دارند، قیمت هـای مختلفـی هـم دارنـد، یـاد آور مـی شـود: یکـی از عواملـی کـه مراجعه کننده ها میتوانند مدنظر داشـته باشـند، این اسـت کـه حتمـا بـه مراکـز معتبـری کـه از دانشـگاه علـوم پزشـکی گواهـی قابـل رویـت داشـته باشـند، مراجعـه کنند.محبـی اضافـه میکنـد: مجموعه سـیواک قرارداد 10 سـاله با شـرکت زیمنـس منعقـد کـرده اسـت کـه بهتریـن تجهیـزات و مـواد دندان پزشـکی را ارائـه میدهـد. ایـن واحـد دندان پزشـکی با شـرکت دنس پلای آمریـکا کـه تولیدکننده مواد اسـت یک کمپانـی تشـکیل داده اند تـا از ایـن طریـق بتواننـد تجهیزات و مـواد را بـا هـم ارائـه کننـد. او توضیـح مـی دهـد: بـه دلیـل اینکـه دسـتگاه های سـیواک همـه از سـیرونا(زیمنس) خریداری شـده، موادی هم که اسـتفاده می شـود حتما باید یا مربوط بـه سـیرونا یا مـوارد تایید شـده از سـوی این شـرکت باشـد؛ زیرا دسـتگاه های دندان پزشـکی به گونه ای طراحی شـده انـد کـه تنهـا جنـس تاییـد شـده از سـوی زیمنـس را کار مـی کننـد؛ بـه همیـن خاطـر در کلینیـک سـیواک نمـی تـوان از مـواد نامرغـوب اسـتفاده کرد.

محبـی از ارائـه اسـتاندارد دندان پزشـکی سـیواک بـرای اولیـن بـار خبـر می دهـد و خاطـر نشـان مـی کنـد: هـر مشـتری کـه بـرای درمـان دنـدان در هـر بخشـی بـه ایـن مرکـز مراجعـه می کنـد تـا شـش مـاه توسـط کلینیـک پیگیری هـای لازم بـرای بررسـی درمـان بـه عمـل آمـده، انجـام می شـود، بـر روی عکس هـا و مـوارد کیفـی نظـارت میشـود تـا مشـکلی مراجعـه کننـده را درگیـر نکـرده باشـد، همینطـور در ایـن رونـد مـواد بـه کار رفتـه در دنـدان نیـز مـورد معاینـه قـرار مـی گیـرد تـا وضعیتشـان در دهـان بررسـی شـود کـه در چـه حالتـی قـرار دارد؛ بـه همیـن خاطر سـیواک خـود را موظف بـه اسـتفاده از مـواد درجه یک می دانـد تـا خیـال مراجعـه کننـده نیـز راحـت شـود.او اضافـه میکند: چیـزی که دربـاره مواد دندان پزشـکی اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه مـواد بـه کار رفتـه علاوه بـر کیفیـت مطلـوب، حافظ بـدن بیمـار و محیط زیسـت هم باشـد؛ چرا کـه ممکن اسـت یـک سـری از مـواد بـه لحـاظ مکانیکـی و متالوژیکـی خـواص فیزیکـی خوبـی داشـته باشـند، امـا بـه عنـوان مثـال از فلـزات سـنگینی اسـتفاده کـرده باشـند کـه بـه بـدن آسـیب وارد مـی کنـد.او می گویـد: امـا در کلینیـک سـیواک بسـیاری از آیتم هـا رعایـت می شـود و بـه عنـوان اولیـن مجموعـه حامـی محیـط زیسـت سـعی کـرده همـه مـواد مـورد اسـتفاده آن نیـز حامـی محیـط زیسـت و سـازگار بـا بـدن انسـان باشـد. مدیر مجموعـه دندانپزشـکی سـیواک در ادامـه گفته های خـود خاطـر نشـان میکنـد: بـه طـور حتـم از مراکـز تولیـد کننـده و وارد کننـده بازدیـد مـی شـود و بـر طبـق لیسـت تهیـه شـده تنهـا مـواد تولیـد کنندگانـی مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد کـه اسـتانداردهای لازم را داشـته باشـند؛ حتـی ظـروف یک بـار مصـرف اسـتاندارد در امـور مربـوط بـه دندان پزشـکی خریـداری می شـود و حتمـا تمـام مـوارد قبـل از اسـتفاده از نظـر کیفـی مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد و پس از اینکه قطعیت از کیفیت مواد حاصل شد، وارد انبار می شود و بعد از اینکه کیفیت توسـط متخصصین و دندان پزشـکان مـورد تاییـد قـرار گرفـت بـه انبـار اصلـی راه پیـدا میکنـد و در نهایـت بـا خیـال راحـت مراجعه کننـدگان می تواننـد از آن اسـتفاده کننـدنظرات کاربران
ارسال نظر