اخبار

استرس سازنده در مقابل استرس مخرب را شناسایی کنیم

10\06\1399
استرس سازنده در مقابل استرس مخرب را شناسایی کنیم

یک کارشــناس روانشناســی با توجه به اینکه شیوع کرونــا و زندگی روزمره حجم زیادی از اســترس را برای شهروندان به دنبال دارد در مورد راهکارهای کنترل استرس پیشنهادهایی را ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرک سلامت، پریناز زرگر گفت: استرس! واژهای آشنا برای ما! چه قدر با ماهیت این واژه، آشنایی داریم؟ به زبان ساده زمانی که شما احساس میکنید کنترل خود را در موقعیت ازدست داده اید و به شما فشار روانی در آن موقعیت وارد می شود شما در حال تجربه کردن استرس هستید! استرس ها به دودسته کلی تقسیم میشوند. دسته اول را استرس خوب می نامیم. استرس هایی که به شما در مسیر بهتر زیستن کمک میکنند. برای مثال اکثر ما در شــب امتحان نگران قبول شدن میشویم این استرس ما را در مسیر تلاش برای کسب نمره بهتر کمک میکند. این نوع اســترس باعث سازندگی و فعالیت در ما می شود؛ بنابراین در تعدادی از موقعیت ها ما نیاز به مقداری اســترس داریم تا در مسیر بهتری حرکت کنیم.

نوع دوم، استرس بد یا همان احســاس منفی است و درصورتی که راه های مقابله با این نوع استرس را به درستی نیاموزیم در بلندمدت می تواند ما را مستعد بیماری هایی ازجمله سرطان، بیماری هــای قلبی و ... کنــد؛ بنابراین یکی از مهمترین مهارت های زندگی، مدیریت اســترس اســت که در این مهارت ما با انواع راه های مقابله با استرس آشنا می شویم و در موقعیت های استرس زا، با توجه به موقعیت از راه های مقابله ای که برای سازگاری و حل مسئله بهتر است استفاده می کنیم.

زرگر در مورد راه های مقابله با اســترس توضیح داد: مقابله به معنای هر تلاشی است که شما در موقعیت استرس زا برای کاهش استرس خود انجام میدهید. رفتار مقابله ای، روش مشــخصی است که در آن فرد با محیط اجتماعی و فیزیکی خود مواجه شده و منابع خود را در جهت مهار احســاس تنش و تنیدگی خود به حرکت درمی آورد. درواقع زمانی که شما با شرایط استرس زا مواجه میشوید از مهارتها و منابعی که در دست دارید (فکری و رفتاری) استفاده میکنید تا استرس کمتری را تجربه کنید، هرچه این منابع بیشتر باید شما برای مقابله با استرس بهتر عمل میکنید.

این کارشناس روانشناس ادامه داد: پژوهشگران مقابله را تلاش فرد برای کاهش استرس میدانند. او عنوان کرد: برخی این تلاشها را هشیار و منطقی، برخی در جهت تسلط و برخی در جهت اداره و مهار استرس دانسته و آنها را به صورت سبک های مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی مطرح میکنند. مقابله مســئله مدار مجموعه شیوه هایی است که طی آن فرد به منظور کاهش یا حذف پیامدهای ناخوشایند استرس، سعی میکند بر عامل استرس تسلط یابد. افرادی که از این ســبک استفاده می ً کنند، معمولا بر مسئله متمرکزشــده و تلاش میکنند آن را حل نمایند. این افراد معمــولا در مقابله با مشــکلات به جمع آوری اطلاعات مربوط به حادثه پرداخته و درباره آن فکر میکنند و ســپس منابعی را کــه از آن برخوردارند، ارزیابی کرده و برای اســتفاده از این منابع طراحــی و برنامه ریزی انجام م یدهند برای مثال مشورت با متخصص، خواندن کتاب، پرس وجو برای حل مســئله. این راه مقابله بیشتر زمانی استفاده میشود که احساس میکنیم کاری از ما برای حل مسئله برمی آید (برای مثال عضوی از خانواده شما به تازگی بیمار شــده است) در مقابل این افراد، افرادی که از مقابله هیجان مدار اســتفاده میکنند در برابر مسائل به صورت هیجانی برخورد کرده و عصبانی شــدن، فریاد زدن، درد و دل، گریه، مدیتیشــن و ... را برای مقابله با فشار روانی انتخاب میکنند. این سبک از مقابله بیشتر زمانی به کاربرده میشود که احساس میکنیم کاری از دست ما برنمی آید (مرگ عضوی از خانواده). نوع سوم مقابله، اجتناب است. در سبک اجتنابی، افراد سعی میکنند از واقعیت فشارزا دور شــده و با فاصله گرفتن از مشکل، اقدام به فرار و اجتناب میکنند. لازم به ذکر است برای کاهش استرس به شیوه ی ســازنده از شیوه ی هیجان مدار و مســئله مدار کنار هم استفاده کنیم و هم به احساسات خود و هم به حل مسئله اهمیت بدهیم. نظرات کاربران
ارسال نظر