اخبار

ارتودنسی مختص کودکان نیست

03\04\1399
ارتودنسی مختص کودکان نیست

یک متخصص ارتودنســی گفت: ارتودنسی مختص کودکان نیست و با توجه به فرآیندهای نوین این روش درمانی برای بزرگسالان استفاده میشود. به گزارش روابط عمومی شــهرک ســلامت، زینب اعظمیان اظهار کرد: مراجعه بزرگســالان برای ترمیم و اصلاح فرم دندان ها به دندانپزشــکی ها افزایش یافته این در حالی اســت که ظاهر ســیم و براکت هایی که در ارتودنســی مورد اســتفاده قرار داده میشود چندان مطلوب نیســت.

اعظمیان تصریح کرد: درمان و اصلاح دندان به روش ارتودنســی زمان بر است و حدودا بیش از یک ســال به طول می انجامد و تلاش شده به سمت ارتودنسی نامرئی یا با حداقل قابلیت دید سیم و براکت ها حرکت شــود. او در مورد روندی که تاکنون پیموده شده توضیــح داد: راهکارهای که تابه حال برای کاهش دیده شدن سیم و براکت در نظر گرفته شده استفاده از براکت های همرنگ دندان بوده که این براکت ها به دودســته تقسیم میشوند.

اعظمیان اضافه کرد: ابتدا براکت های سرامیکی تولید شــد که به خاطر رنگ نزدیک به رنگ دندان دیده شدن براکت را تا فاصله نزدیک قابل مشاهده نبود این براکت ها دودســته هستند پلی کریستالین که رنگ مات تری و احتمال لب پر شــدن و شکستگی در آنها بیشتر است و مونو کریستالین که کاملا شیشه ای که رنگ دندان را نشان میدهد و احتمال شکستگی در این نوع براکت ها کمتر است.

این متخصص ارتودنسی با اشاره به انواع براکت های تولیدشده در سال های اخیر عنوان کرد: در ادامــه براکت هایی از جنس رزین تولید شد که این براکت ها شــکنندگی نمونه های سرامیکی را ندارنــد. اعظمیان در مورد معایــب این روش درمانی گفت: هر دودسته براکت مطرح شده در درمان ارتودنسی اصطــکاک بالا میان ســیم و براکت آزاردهنده اســت همچنین طول درمان را افزایش میدهد در این راســتا کارخانه برای بهبود وضعیت تلاش کرده اند شیار داخل براکت از جنس اســتیل گذاشــته اند یعنی اینکه براکت هم رنگ دندان است و یک شــیار فلزی داخل آن قرار دارد. او بیان داشــت: برای کاهش دید سیم به کاررفته با پوششــی سفیدرنگ پوشانده شده تا مخفی بماند.

این متخصص ارتودنسی با بیان مشکلات ارتودنسی معمولی که عموما با کنده شــدن براکت ها و زخمی شدن دهان توسط سیم همراه است گفت: ارتودنسی نامرئی جایگزین مناسبی در این راستا بود این روش درمانی به این صورت عمل میکند که دو پلاک شفاف کاملا شیشه ای رنگ اســت که این پلاک ها بین دو تا سه روز یا دو سه هفته استفاده میشــود. او افزود: یکی از مزیت های این نوع ارتودنسی را میتوان پیدا نبودن آنها دانست از سوی دیگر بسیار راحت جدا میشــود و به دهان آسیبی وارد نمیکند.

اعظمیان با اشاره به اینکه رعایت بهداشت در این روش درمانی بســیار آســان تر است توضیح داد: در شــبانه روز 20 تا 21 ســاعت این پلاکها باید دردهان باشــند تا به نتیجه ای مطلوب دســت پیدا کنیم. او در مورد قیمت ارتودنسی نامرئی گفت: ارتودنسی با توجه به قیمت دلار درمان پرهزینه ای به حســاب می آید که امید داریم در داخل کشور نرم افزار و لابراتوارهای مربوط به آن ایجاد شــود تا با هزینه کمتــر بتوانند بیماران از این روش درمانی استفاده کنند. نظرات کاربران
ارسال نظر