اخبار

آموزش علائم هشدار دهنده سرطان سینه در شهرک سلامت

09\05\1398
آموزش علائم هشدار دهنده سرطان سینه در شهرک سلامت

غربالگـری سـرطان سـینه یـک سیسـتم هدفمنـد مبتنـی بـر اصـول علمی اسـت کـه در شـهرک سلامت و کلینیـک آناهیـد بـا بالاترین و دقیـق تریـن کیفیـت انجـام می شـود. بـه گـزارش روابـط عمومی شـهرک سلامت، مدیـر کلینیـک آناهیـد میگویـد: سـطح اول غربالگـری توسـط پزشـکان عمومی صـورت می گیرد، که هر کدام بایـد دوره های معاینه و غربالگـری را گذرانـده و در واقـع بـه صـورت ویـژه در ایـن رابطـه اطلاعات داشـته باشـند.

مریم طباطبائیـان بـا اشـاره بـه این کـه یکـی از وجـوه تمایـز کلینیـک آناهیـد بـا واحدهای فعال در سـطح شـهر درمان تیمی از ابتدا تا انتهاسـت، یادآور میشـود: وقتـی معاینـات اولیـه انجـام شـد، مراجعینـی کـه ریسـک فاکتـور یـا علائم هشـداردهنده سـرطان را دارنـد برای سـطح دوم بررسـی ها ارجاع می شـوند. این متخصص جراحـی سـینه بـا تاکیـد بـر اینکه در صـورت لـزوم معاینـات سطح دو توسط جراح سـینه انجام میشود، ادامه میدهد: در صـورت وجـود مشـکل، ماموگرافـی بـرای سـن بـالای ۴۰ سـال یـا سـونوگرافی بـرای زیـر 40 سـال درخواسـت می شـود و در شـهرک سلامت بیمـار می توانـد در یـک روز کاری کلیـه مراحل غربالگری تا تشـخیص را بدون نیاز مراجعه به مراکز پراکنـده طـی کنـد. ایـن جـراح عمومی خاطـر نشـان میکند: از همـه افـرادی که بـرای معاینه مراجعـه میکننـد 80 درصد بیمـاران از سلامتی خـود مطمئـن می شـوند، تنهـا بیـن 10 تـا 15 درصـد نیازمنـد ارجـاع بـه متخصـص هسـتند و حتـی کمتـر از نیمـی از این تعـداد نیـاز بـه انجـام تسـت ها و کارهای تکمیلـی دارند.بـه گفتـه ایـن پزشـک و جـراح عمومـی در نهایـت درصـد بسـیار کمـی از بیمـاران ممکـن اسـت نیـاز بـه نمونه برداری پیدا کنند.

طباطبائیـان از روند نمونه برداری گفتـه و توضیـح می دهـد: نمونه بـرداری توسـط سـوزنهای مخصـوص انجـام، و جـواب نمونـه 48 سـاعت بعـد آمـاده میشـود.او خاطـر نشـان می کنـد: درصـد کمـی از بیمـاران بـه سـرطان مبتلا هسـتند و از نظـر آمـاری از بیـن هـر 100 هـزار نفـر حـدود 50 نفر با مشـکل مواجـه می شـوند؛ امـا در بیماران ارجـاع شـده بـه کلینیـک آناهیـد بـه واسـطه اینکـه افـراد مشـکوک بـه بیمـاری توسـط پزشـکان سـطح شـهر بـه ایـن مرکز ارجاع می شـوند، ممکن اسـت آمار مبتلایان به سـرطان سـینه دو برابر باشـد کـه در صـورت تشـخیص سـرطان بیمار بـرای انجـام پروسـه های بعـدی درمـان آمـاده می شـود. او یـاد آور می شـود: در این مرکـز آموزش های لازم در بـاره علائم هشـدار دهنـده سـرطان سـینه بـه مراجعـان داده می شـود تـا خـود افـراد در بیـن فواصـل غربالگـری در صورتـی کـه متوجه علائمی شـدند خدمات مناسـب را دریافت کنند. متخصص جراحـی سـینه بـا تا کیـد بـر اینکـه آنچـه مهـم اسـت، انجـام همه مراحـل غربالگری با کیفیت و دقت بالاست، میگوید: در صورتی که همه مراحل با دقت انجام شود و نیاز به تکرار نداشته باشد وقت و هزینه های غربالگری در جامعه ای که تحـت پوشـش قـرار می گیـرد بـه حداقـل می رسـد. نظرات کاربران
ارسال نظر