اخبار

سفارش کامپیوتری داروها به جای تجویز دست نویس داروها بوسیله پزشکان در گروهی از بیمارستان ها در آمریکا

15\04\1394
سفارش کامپیوتری داروها به جای تجویز دست نویس داروها بوسیله پزشکان در گروهی از بیمارستان ها در آمریکا

به گزارش هلث دی نیوز گروهی از پژوهشگران پس از بازبینی نتایج دوازده تحقیق در این زمینه ضمن اعلام مطلب فوق می گویند حدود ۲۵ درصد بیمارانی که در آمریکا به بیمارستان مراجعه می کنند، خطاهای پزشکی مانند داروی اشتباه ،تجویز دوز نادرست، یا زمان اشتباه مصرف یا عدم تجویز دارو را تجربه می کنند.

هر سال اشتباهات دارویی باعث مرگ ۵۰۰۰۰۰ بیمار بیمارستانی در آمریکا می شود.

به گفته کارشناسان دست نوشته ناخوانا در نسخه و اشتباهات در نسخه خوانی مسئول ۶۱ درصد موارد خطاهای دارویی است.

تاتیانا شاملیان، دستیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه مینه سوتا و سرپرست این تحقیق می گوید: "این خطاهای دارویی هم برای پزشکان و هم برای بیماران بسیار دردناک است. هیچکس نمی خواهد اشتباه کند."

او و همکارانش دریافتند که بیمارستان های با بیشترین میزان خطاهای دارویی بیش از ۱۲ درصد هنگامی که به سیستم های سفارش کامپیوتری دارو روی آوردند، بیشترین میزان کاهش خطاها را نشان دادند.

آنها همچنین دریافتند که گرچه استفاده از سیستم های کامپیوتری شده خطاهای پزشکی را در مجموع کاهش می دهد، هیچ کاهشی در یک نوع خطا رخ نمی دهد تجویز داروی نادرست.

در حال حاضر تنها حدود ۹ درصد بیمارستان های آمریکا سیستم های کامپیوتری شده تجویز دارو دارند.نظرات کاربران
ارسال نظر