اخبار

حفظ دندان های آسیب دیده تا حد امکان در کلینیک سیواک

بیشتر دندان های شیری در صورت عفونت باید کشیده و از دهان خارج شـوند ولی دنـدان های دائمی حتـی در صورت بـروز عفونـت در بیشـتر موارد مـی تواننـد ترمیـم شـده و باقـی بمانند. به گزارش روابط عمومی شـهرک سلامت، مسـئول فنـی کلینیـک سـیواک بـا بیـان اینکـه سـاختار دندان هـای شـیری با دندان های دائمی کاملا متفاوت اسـت، می گوید: دندان هـای شـیری بـر خلاف دائمـی هـا دارای کانال هـای جانبی نیز هستند که برخی اوقات از دسترس خارج هستند و دنـدان پزشـک نمـی توانـد همـه آنهـا را کامـل درمـان کنـد.

تلاقی تکنولوژی و درمان در شهرک سلامت اصفهان

مرکــز جراحی محدود نــگاره باهدف تلاقــی تکنولوژی و درمان، مجموعه ای منحصر به فرد با بهترین امکانات، تجهیزات و دستگاه های به روز و مدرن پزشکی با برترین برندهای آمریکایی، فرانسوی و آلمانی دارای سیستم یکپارچه استرلازاسیون مرکزی و اتاق های عمل اســتاندارد بــا آخرین تکنولوژی در طراحی و ســاخت فضای فیزیکی است.

همکاری بیمار برای درمان در کلینیک سیواک شهرک سلامت

مدیـر دندانپزشـکی سـیواک بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از مهمتریـن موضوعاتـی کـه در هـر مجموعـه خدماتـی باید به آن توجـه شـود، تکریـم ارباب رجـو ع اسـت، میگویـد: در کشـوری زندگی می کنیم که فرهنگ غنی با نقاط درخشان دارد؛ امـا خیلـی از جنبه هـای ایـن فرهنـگ مغفـول مانـده و لایه ای از غبـار روی آنها را فرا گرفته اسـت.

کلینیکی بیمار محور در شهرک سلامت اصفهان

شاید در شرایط فعلی تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه از راه به کارگیری از روش های به روز و علمی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها جز اولویت های بسیاری از مجموعه هایی باشد که با محوریت سلامت در حال خدمت رسانی هستند مرکز پورسینای حکیم نیز در همین راستا با توانمندسازی پزشکان و سایر اعضای خدمت رسان در حوزه سلامت جامعه از مسیر برگزاری دوره های آموزشــی و مشــاوره تلاش کرده تا سطح بهداشت را در جامعه ارتقا دهد.

لیزر دندانپزشکی در کلینیک سیواک شهرک سلامت

بـا فعالیـت مرکـز بلـو لیـزر دندانپزشـکی ایـران در شـهرک سلامت، علاوه بـر سـفیدی دنـدان مقـدار زیـادی از حساسـیت های دندانـی افـراد از بیـن مـی رود. بـه گـزارش روابط عمومی شـهرک سلامت، مدیـر مجموعـه دندانپزشـکی سـیواک واقـع در شـهرک سلامت اصفهـان بـا بیـان این کـه زمـان و کیفیـت، امـروزه مقوله هایـی بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند، میگویـد: مجموعـه دندانپزشـکی سیواک در شـهرک سلامت بر روی این موارد سرمایه گذاری کـرده اسـت؛ بـه ایـن دلیـل کـه بتوانـد خیلـی از خواسـته های گسـترده ای را کـه مردم بـا آن م