اخبار

سخنرانی در ارتباط با چالش ها، فرصت ها وچشم انداز سلامت ایران

دکتر حسینی در ابتدا ضمن انتقاد به تکراری بودن مباحث گفته شده در کنفرانس ها و همایش ها گردشگری سلامت بر این نکته که کنش گران باید از چشم انداز گردشگری سلامت در ایران اطلاع دقیق داشته باشند ، تاکید نمودند.

معرفی پرتال خدمات 24 ساعته شهرک سلامت اصفهان در زمان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

مهندس کوهی ضمن معرفی شهرک سلامت اصفهان، به این موضوع اشاره کردند که شهرک سلامت نقطه تلاقی تکنولوژی و سلامت می باشد و این شعار همواره در سرلوحه کار مجموعه شهرک سلامت اصفهان قرار گرفته است.

سخنرانی جناب آقای دکتر جوادی در زمان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

دکتر جوادی سخنان خود را با تاکید بر این نکته که گردشگری سلامت در استان اصفهان باعث پیشرفت اقتصادی در مسئله بهداشت و درمان می شود اما منوط بر اینکه زیرساخت های مربوطه نیز فراهم گردد، آغاز نمودند.

سخنرانی جناب آقای دکتر کلیدری در زمان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

دکتر کلیدری در ابتدای سخن عمده ترین دغدغه موجود را کمبود تخت های بیمارستانی دانستند و به وجود 7000 تخت فعال بیمارستانی اشاره و اعلام نمودند که این میزان باید به دو برابر افزایش یابد. همچنین در بخش بستری سهم بخش دولتی را 65% و بخش خصوصی را 35% دانستند که این موضوع بیانگر فعالیت کم در بخش خصوصی می باشد.

سخنرانی سرکار خانم دکتر چنگیز در زمان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

دکتر چنگیز در ابتدا ضمن تایید صحبت های ایراد شده در خصوص گردشگری سلامت در خصوص بازده اقتصادی گردشگری و تاثیری که می تواند در ایجاد اشتغال و توسعه شهری داشته باشد، لزوم نگاه دور اندیشانه تر به گردشگری سلامت را مهم تلقی نمودند.