سال نو مبارک
  • سال نو مبارک

    سال نو مبارک

    سال سخت، سخت تر می گذشت اگر دم مسیحایی کادر درمان، همراه وطن نبود. اگر سپید پوشانی آیت برهان هستی نمی شدند و خاموش و بردبار، نقش عشق نمی زند.