روز خبرنگار
  • روز خبرنگار گرامی باد

    روز خبرنگار گرامی باد

    خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای، مرهون تلاش های شبانه روزی آنهاست و به راستی که رسالت اصحاب خبر و رسانه بسیار خطیر و حساس است.