دکتر مصطفی حکمت

دکتر مصطفی حکمت

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی پیس میکر(تپش قلب و باطری قلب)

ویزیت: شنبه الی چهارشنبه 21:00-15:00 

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: