دکتر حمیرا حاج هادیان

دکتر حمیرا حاج هادیان

متخصص رادیوانکولوژی

ویزیت: شنبه ها 12:00-9:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: