دکتر حمید امامی

دکتر حمید امامی

بورد تخصصی رادیوانکولوژی

ویزیت: شنبه تا چهارشنبه12:00-9:00 و 18:00-16:00 

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: