دکتر فائزه فاتحی

دکتر فائزه فاتحی

فیزیوتراپیست

ویزیت: شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها 14:00-11:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: