دکتر شیما صرامی

دکتر شیما صرامی

کارشناس ارشد تغذیه

ویزیت: چهارشنبه ها 11:00-8:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: