دکتر آرمین تاجمیر ریاحی

دکتر آرمین تاجمیر ریاحی

جراح دندان پزشک

ویزیت: سه شنبه ها 14:00-9:30

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: