دکتر مصطفی حکمت

دکتر مصطفی حکمت

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی پیس میکر(تپش قلب و باطری قلب)

ویزیت: چهارشنبه ها 12:00-10:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: