دکتر شهلا آسترکی

دکتر شهلا آسترکی

بورد تخصصی جراحی عمومی، جراحی پستان

ویزیت: شنبه ها 12:00-9:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: