دکتر زهره ظاهرنیا

دکتر زهره ظاهرنیا

جراح پستان

ویزیت: دوشنبه  21:00-16:00

سه شنبه  13:30-10:00

 

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: