دکتر مریم طباطبائیان

دکتر مریم طباطبائیان

بورد تخصصی جراحی عمومی، جراحی پستان

ویزیت: یکشنبه ها 15:00-9:00 و چهارشنبه ها 17:00-9:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: