slider1
slider2
slider3
slider4
slider5
slider6
slider7
آلرگوسینا

آلرگوسینا

آسم، آلرژی و ایمونولوژی

کلینیک آسم ، آلرژی و ایمونولژی آلرگوسینا

Asthma , Allergy & Immunology Clinic

آسم و حساسیت های تنفسی ، غذایی و پوستی

Respritory (Asthma , Rhinitis,sinsivitis ) ,

Food & Skin( Eczema , Urticaria ) Allergies

بیماری های نقص ایمنی و عفونتهای مکرر

Immune Disorders & Recurren Infectons

بیماریهای خودایمنی

Autoimmunities

سقط های مکرر و نازایی ایمونولژیک

RIF & Recurrent Pregnancy loss (RPL)

 

اطلاعات
نشانی:فاز یک، طبقه سوم
تلفن:9-35548028-031
ساعت کاری:شنبه الی چهارشنبه 22:00-7:00
تخصص ها:
  • آسم
  • آلرژی
  • ایمونولوژی