کلینیک قلب ایران زمین
دکتر امیر حسین صدوقی پور

دکتر امیر حسین صدوقی پور

دکتر آسیه محمد زاده

دکتر آسیه محمد زاده

مژده قیاسوند

مژده قیاسوند

راضیه ذوالفقاری

راضیه ذوالفقاری

فائزه فاتحی

فائزه فاتحی

امیر حسین کازرونی

امیر حسین کازرونی

الناز ملبوس باف

الناز ملبوس باف

اصفه نفری

اصفه نفری

مائده فشارکی

مائده فشارکی

دکتر علی اقبال

دکتر علی اقبال

دکتر کیوان کیانی

دکتر کیوان کیانی

دکتر فرید اسماعیلی

دکتر فرید اسماعیلی

دکتر احسان ابدی

دکتر احسان ابدی

دکتر مریم موحدی

دکتر مریم موحدی

دکتر پیمان نیلفروش

دکتر پیمان نیلفروش

دکتر سید مجید درخشنده

دکتر سید مجید درخشنده

دکتر علیرضا احمدی

دکتر علیرضا احمدی

دکتر محسن میر محمد صادقی

دکتر محسن میر محمد صادقی

دکتر مهران شاه زمانی

دکتر مهران شاه زمانی

دکتر فائزه مجلسی

دکتر فائزه مجلسی

دکتر آرزو انتشاری

دکتر آرزو انتشاری

دکتر محمدرضا اخباری

دکتر محمدرضا اخباری

دکتر فرزین غیاثی

دکتر فرزین غیاثی

دکتر محمد مهدی هادوی

دکتر محمد مهدی هادوی

دکتر مسعود فشارکی

دکتر مسعود فشارکی