مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان رسا
دکتر حمیرا حاج هادیان

دکتر حمیرا حاج هادیان

دکتر محمد طاهری

دکتر محمد طاهری

دکتر پویا اکبری

دکتر پویا اکبری

دکتر حمید امامی

دکتر حمید امامی

دکتر علیرضا عموحیدری

دکتر علیرضا عموحیدری

دکتر سیمین همتی

دکتر سیمین همتی

دکتر فرهاد قدیری شیدانی

دکتر فرهاد قدیری شیدانی

دکتر علی اخوان

دکتر علی اخوان

دکتر پوریا عادلی

دکتر پوریا عادلی

دکتر وحید باطنی

دکتر وحید باطنی