پزشکان

لیست پزشکان شهرک

سید محمد حسن امامی

عبدالمهدی بقائی

زیبا خرم

مسعود شیرانی

سید مهدی قریشیان

امید ثوابی

صفورا شاه طالبی

رضا محبی

مینا قدیری

فرشته حقیقت

ریحانه صباحی

مهدی مرتضوی

محمد سلمان صباحی

ناهید مصدق

پیمان صالحی

احسان طالب زاده

مجید رضائی

جعفر مهوری

محمدرضا سمیعی نسب

محسن میر محمد صادقی

افشین امیر پور

هومن دهقانی

مجتبی خندان