یگان حفاظتی

شرح کوتاه وظایف:

این یگان مسئولیت امنیت مراجعه کنندگان و کارکنان شهرک سلامت را بعده دارد. همچنین پیاده کردن نظام امنیتی شبانه روزی و جلوگیری از هرگونه ناهنجاری که ممکن است موجب صدمه ای یا موجب هتک حرمت شود.

یگان حفاظت نیز حافظ حریم شخصی اشخاص در چارچوب شهرک سلامت است و بازدارنده هرگونه هتک حرمت و حفظ احترام همه کسانی که به نوعی در ارتباط با شهرک سلامت هستند.