کلینیک ها

1- کلینیک آلرژی

2- کلینیک ارتوپدی

3- کلینیک اطفال

4- کلینیک انکولوژی

5- کلینیک اورولوژی و ناباروری مردان

6- کلینیک ایمونولوژی

7- کلینیک برست

8- کلینیک پوست

9- کلینیک جراحی محدود

10- کلینیک جراحی پلاستیک

11- کلینیک چشم پزشکی

12- کلینیک دندانپزشکی

13- کلینیک دندانپزشکی- کودکان

14- کلینیک درد-حمایت تسکینی

15-کلینیک روان پزشکی

16- کلینیک روماتولوژی

17-کلینیک زنان و زایمان

18- کلینیک طب فیزیکی و فیزیوتراپی

19- کلینیک طب ورزشی

20- کلینیک عفونی

21- کلینیک غدد

22- کلینیک قلب و عروق

23- کلینیک گوارش

24- کلینیک ENT( گوش و حلق وبینی)

25- کلینیک مغز و اعصاب

26- کلینیک نفرولوژی