پاراکلینیک ها

1- مرکز جامع آزمایشگاه

2- مرکز جامع تصویر برداری

3- مرکز جامع توانبخشی

4- داروخانه