تاکسی

راه های دسترسی از طریق تاکسی به شهرک سلامت به آدرس اتوبان بابایی، بعد از روگذر حکیم شفائی، بلوار سلامت-شهرک سلامت اصفهان سه مورد میباشد:

1-یکی ازروش ها استفاده از تاکسی تلفنی شهرک سلامت با شماره تلفن     میباشد.

2- به منظور استفاده از تاکسی های ویژه میتوان از تاکسی های میدان قدس 3- ویا میدان احمد آباد به مقصد شهرک سلامت اصفهان و بالعکس استفاده کرد.