روابط عمومی

شرح کوتاه وظایف:

ارتقا اعتبار داخلی و خارجی شهرک سلامت و شناساندن پتانسیل ها، قابلیت ها و نشان توانمندی های شهرک سلامت در خاطره عامه مردم و بلندپایگان کشور یکی از ارکان مهم روابط عمومی است.

روابط عمومی همچنین نقش مهمی در پالایش گزندهای خبری ناصحیح و گسترش خبرهائی دارد که موجب مباهات شهرک سلامت و پزشکان و مدیران این مجتمع است.