معاونت پشتیبانی - مالی و اداری

شرح کوتاه وظایف:

این معاونت مهم ترین معاونت شهرک سلامت است. وظایف بسیاری مانند امور اداری، مدیریت مالی، مدیریت تشریفات، مدیریت خدمات، که مشتمل بر 24 سرفصل میشود در حوزه مسئولیت این معاونت است که از جمله می توان به مواردی مانند بایگانی اسناد و مدارک اداری، رفاه کارکنان، آمار و برنامه ریزی، حسابداری، تدارکات، بیمه، باشگاه سلامت، آرشیو اسناد تارخی-ورزش، زیبا سازی شهرک، باغبانی، پارک بانی، آتش نشانی و مدیریت تاسیسات برق و مکانیک اشاره کرد.