معاونت فنی و امور پزشکی

شرح کوتاه وظایف:

اهمیت این معاونت به مسئولیتی است که در قبال مسائل فنی پزشکی این مجتمع دارد مانند کلینیک VIP که مشتمل است بر حضور پزشکان سرآمد در شهرک سلامت، طرح تله مدیسین، طرحsecend opinion ، طرح سرا پزشک و شورای پزشکی. همچنین طرح بیمار محور که مقرر است برای اولین بار در این مجتمع به اجرا درآید، طرح درمان، طرح کنترل کیفی(QC)، طرح باز آموزی پزشکی و امثال آن.