مشاور برنامه ریزی راهبردی

شرح کوتاه وظایف:

این مشاور با توجه به قابلیت های شهرک سلامت، نیازهای جامعه و جایگاه ایران در خانواده بین الملل به لحاظ پزشکی و بسیار مسایل دیگر، مکرر برنامه های رشد و توسعه شهرک سلامت را در کانون توجه، مطالعه و پژوهش دارد.

همچنین چرخش کلیه امور در شهرک سلامت را زیر نظر دارد و هرگونه روند یا اقدام مغایر با آئین نامه را به مسئولین مربوطه تذکر میدهد.

همچنین در صورت ضرورت اصلاح و تغییر آئین نامه را پیشنهاد میکند.