مدیر عامل

شرح کوتاه وظایف:

در طرح کلی نظام اداری شهرک سلامت نقش مدیر عامل نقشی پررنگ و تصمیم او تصمیم آخر است.

عمده ترین وظایف مدیر عامل عبارتست از وظایفی که هیات مدیره به تصویب برساند و مدیر عامل مجری آن مصوبات است. اما مدیر عامل و هیات مدیره نیر همه موظف اند که کار و فعالیت خود را در چارچوب آئین نامه های شهرک سلامت تنظیم کنند.

معهذا با مراعات این پیشینه، آئین نامه ها به گونه ای تنظیم یافته اند که برای پیشگیری از هرگونه بی نظمی و جلوگیری از هرگونه پراکندگی در تصمیم گیری و اداره امور حرف آخر را مدیر عامل می زند.

مدیر عامل وظایف بسیار سنگینی دارد که ناچار است موظف و تمام وقت باشد و شغل دیگری هم نداشته باشد.

سایر واحد ها تماما زیر نظر مدیر عامل است.