مدیریت گردشگری و توریست سلامت

شرح کوتاه وظایف:

بر اساس مفاد چشم انداز این مدیریت باید پیوسته بکوشد که جایگاه شهرک سلامت، در بین ممالک هم جوار یا دورتر، شناخته شود و تحت برنامه ای سیستماتیک با رعایت تمامی مفاد آئین نامه به گسترش توریست سلامت بپردازد.