ماشین شخصی

راه های دسترسی از طریق ماشین شخصی به شهرک سلامت به آدرس اتوبان بابایی، بعد از روگذر حکیم شفائی، بلوار سلامت-شهرک سلامت اصفهان چهارمورد میباشد:

مشاهده مسیر دسترسی از سمت شمال شهر

مشاهده مسیر دسترسی ازسمت جنوب شهر

مشاهده مسیر دسترسی از سمت شرق شهر

مشاهده مسیر دسترسی از سمت غرب شهر