قائم مقام و ریاست شهرک

شرح کوتاه وظایف:

قائم مقام موظف به انجام تمامی وظایف مدیر عامل است به هنگامی که مدیر عامل به هر دلیل در شهرک سلامت حضور نداشته باشد.

قائم مقام با حضور مدیر عامل نیز می تواند پاره ای از امور را که در آئین نامه پیش بینی شده بجای مدیر عامل انجام دهد.

قائم مقام وظایفی نیز با تصویب هیات مدیره عهده دار خواهد بود.