شورای آموزش

شرح کوتاه وظایف:

هر کلینیک و هر بخش برای خود برنامه های آموزشی، باز آموزی و در مواردی پژوهشی خواهد داشت. همه این آموزش ها باید از استراتژی و الگوریتم واحدی پیروی کنند که در جریان اجرا به هم افزائی جمعی منجر شود. اتخاذ این تصمیم و تصویب مفاد آموزشی هر بخش در این شورا به بحث و واکاوی و تصویب گذاشته می شود.

این شورا زیر نظر مستقیم مدیر عامل است و با مشارکت مسئول آموزش هر بخش عمل می کند.