ستاد بحران

شرح کوتاه وظایف:

ستاد بحران متشکل از کارکنان شهرک سلامت آماده امداد رسانی و انجام وظایف خود به هنگام وقوع بحران یا بلایای طبیعی است اعم از شهرک سلامت یا در هماهنگی با ستاد بحران استان در نقاط دیگر کشور. در شهرک سلامت ستاد بحران هر از گاهی به انجام مانور می پردازد تا به وقت ضرورت آمادگی لازم داشته باشد.