ساعت کاری

ساعات کاری کلینیک ها : از 8 صبح الی 24

ساعت کاری مرکز جراحی محدود طبق مقررات وزارتخانه

ساعات کاری پاراکلینیک ها : از 7 صبح الی 24

ساعات کاری واحد های اداری : از 8 صبح الی 16

ساعات کاری خدمات، حراست و سوپروایزها : 24 ساعته