رخداد های کلینیک ها

گردهمایی رادیولوژیست ها در مجموعه تشخیصی و درمانی رسا