راه آهن

راه دسترسی از طریق راه آهن به شهرک سلامت به آدرس اتوبان بابایی، بعد از روگذر حکیم شفائی، بلوار سلامت-شهرک سلامت اصفهان در زیر نمایش داده میشود: