دپارتمان انفورماتیک

شرح کوتاه وظایف:

این دپارتمان مسئولیت طراحی نرم افزار پیشرفته شهرک سلامت را منطبق با آخرین پیشرفت های علم و تکنولوژی برای سهولت ترابری اطلاعات بیماران در هر کجای دنیا که باشند و نیز سهولت ارتباطات پزشکان برای دسترسی به آخرین تحقیقات و دست آورد های پزشکی عهده دار است. این دپارتمان همچنین نظام سیتماتیک نوبت دهی، یادآوریهای دوره ای به بیماران و بسیار دستاورد های دیگر الکترونیکی امروز دنیا را در شهرک سلامت مدون می کند و به اجرا در می آورد.