دفترچه تلفن

شماره تلفن های شهرک سلامت اصفهان :

          بخش               شماره داخلی

 

122

دبیرخانه

130

مدیر پروژه

131

حسابداری

132

مسئول امور اداری

142

دفتر معماری

138

تاسیسات

150

انتظامات

152

نقشه برداری

153

انبار

155

انبار تاسیسات

159

دفتر نظارت

160

کنترل پروژه

129

آرشیو فنی

162

آزمایشگاه

110

مسئول انتظامات

112

فناوری اطلاعات

122

مدیر بهره برداری

120

مسئول روابط عمومی

135

فکس دفتر مدیریت

136

آتلیه معماری

161

هایپرهلث