دفتر مدیر عامل- دبیرخانه

شرح کوتاه وظایف:

کارهای مهمی مانند پردازش امور مدیریتی، تسویه و تصفیه مراجعات غیر لازم به مدیر عامل، تدوین برنامه روزانه مدیر عامل و امثال آن با دفتر مدیر عامل است.

همچنین طبقه بندی مکانیزه  اسناد حوزه مدیریت، برقرار ارتباطات و سرشکن نمودن وظایف دوره ای و الزامی مدیر عامل در مقاطع زمانی صحیح در طول سال، یادآوری منوهای داخلی و خارجی که در برنامه ها مصوب شده، یادآوری برگزاری مصاحبه، کنگره، همایش، کنفرانس،

همچنین تدوین برنامه های هیات مدیره و پیگیری مصوبات و گزارش به مدیر عامل از جمله وظایف این واحد است.