ثبت نام دوره آموزشی سالمند یاری

"فرم ثبت نام دوره آموزشی کوتاه مدت سالمندیاری"

 


نام :                                    نام خانوادگی:                                 نام پدر:      

 

جنسیت:  مرد     زن                                                     شماره موبایل:                                 کد ملی:

 

 سن:                                پست الکترونیک:                           مقطع تحصیلی:       

 

  استان:                                                شهر:                                          توضیحات:                                                                                                                                     

آدرس:


مایل به شرکت در دوره آموزشی کوتاه مدت سالمند یاری در مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی شهرک سلامت ارم میباشم.


1+2: