ترمینال مسافربری

راه های دسترسی از طریق هریک از ترمینال های مسافربری به شهرک سلامت به آدرس اتوبان بابایی، بعد از روگذر حکیم شفائی، بلوار سلامت-شهرک سلامت اصفهان در زیر نمایش داده میشود: