انتقادات و پیشنهادات

 
 

جنس:              مرد             زن

 

سن :             کمتر از 20سال       بین 21تا30سال     بین31تا40سال     بین41تا55سال    بالاتر از 55سال     سایر

 

نام و نام خانوادگی :          

 

شماره تماس :                  

 

مدرک-تخصص:                

 

ایمیل:                         

 

نقش فرد:              سهام دار        پرسنل      مشتری           بیمار       سایر

 

موضوع:                انتقاد         پیشنهاد

 

تاریخ مراجعه :         

 

واحد مراجعه شده:    

 

متن :