اتوبوس

راه های دسترسی از طریق اتوبوس به شهرک سلامت به آدرس اتوبان بابایی، بعد از روگذر حکیم شفائی، بلوار سلامت-شهرک سلامت اصفهان در زیر نمایش داده میشود: