اخبار

نکاتی که بعد از کار دندانپزشکی فرزندتان باید رعایت کنید

برای حفظ سلامت دهان و دندان کودک خود هر ۶ ماه یک بار به دندانپزشکی مراجعه کنید.

متخصصان ارتودنسی در دندانپزشکی سیواک

متخصص ارتودنسی و درمان ناهنجاری های فکی در ارتباط با موضوع دوره های تخصصی ارتودنسـی گفـت: دندانپزشـکان از زمانـی کـه وارد دانشـگاه می شـوند، بـه مـدت شـش سـال دوره دندانپزشـکی را طـی میکننـد و پـس از پایـان ایـن دوره شـش سـاله اگـر تمایـل داشـته باشـند بـا جزئیـات بیشـتر دوره تخصصـی را ادامـه دهنـد و بـا شـرکت در آزمـون دسـتیاری وارد دوره تخصـص میشـوند.

کودکان و ترس از دندانپزشکی

اولین ملاقات یک کودک با دندانپزشک و تجربه ای که به دست می آورد تاثیر قابل توجهی در آینده و سلامت او دارد.

تجهیزات در کنار دانش روز دو مؤلفه اساسی مرکز جراحی محدود نگاره است

به گزارش روابط عمومــی شــهرک سـلـامت اصفهان، دارا بودن علم بدون تجهیزات و بلعکس هیچ اثرگــذاری در راســتای پیشــرفت و توســعه یک جامعه به خصوص در حوزه سـلـامت نخواهد داشــت.

حقایق جالب درباره دندان های شیری و دائمی کودکان

دندانپزشکی کودکان شاخه ای است که در کودکان زیر 12 سال به معالجه و پیشگیری از بیماری های دهان و دندان میپردازد.