اخبار

سرعت بهبود بیماری با کار تیمی در شهرک سلامت

متخصـص داخلـی فعـال در شـهرک سلامت بـا بیـان اینکـه مرکز پزشـکی پورسـینای حکیم، کلینیک تخصصی داخلی و فـوق تخصصـی گـوارش اسـت کـه در زمینـه تشـخیص و درمـان و پیشـگیری بیماری هـای داخلـی و گـوارش فعالیت میکنـد، افـزود: بخش هـای مختلـف کلینیـک شـامل درمانـگاه تخصصـی داخلـی ،درمانـگاه فوق تخصصـی گوارش ، واحدهای مشاوره تخصصی از جمله مشاورههای روانپزشـکی ، تغذیـه، جراحـی، آنکولـوژی وآزمایشـگاه تخصصـی و فـوق تخصصـی تشـخیص طبـی، پاتولـوژی و تشـخیص مولکولـی اسـت.

سیواک پیشگیری را بر درمان مقدم می داند

رضـا محبـی، مدیـر کلینیـک: قصـد از راه انـدازی سیواک ایـن بـود کـه یـک اتفـاق خـوب در حـوزه دندان پزشـکی بیفتـد؛ امـا آن اتفاق خـوب مسـتلزم این بـود کـه چندیـن الگـوی مناسـب در بخشهـای مختلـف دندان پزشـکی داشـته باشـیم.

به‌روزترین دستگاه‌های دندان‌پزشکی دنیا در شهرک سلامت

مدیر مجموعه دندان پزشکی سیواک واقع در شهرک سلامت بـا اشـاره بـه اینکـه فرسـودگی دسـتگاه ها، چالـش مهـم حـوزه پزشـکی اسـت، گفت: باید برنامه و اسـتانداردی وجود داشـته باشـد که بـه مـرور ایـن دسـتگاه ها تعویض شـوند.

تعرفه ها، مشکل اصلی مراکز درمانی است/ فقدان رنکینگ خدمات در وزارت بهداشت

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر خود به اصفهان از کلینیک جامع تخصصی گوارش پورسینای حکیم در شهرک سلامت اصفهان دیدار کرد.

تجهیزات پیشرفته پرتو درمانی در شهرک سلامت ارائه می شود

طبق آخرین آمارهای جهانی منتشـر شـده توسط سازمان بهداشـت جهانی WHO درباره سـرطان، سـرطان دومیـن علـت مـرگ و میـر جهانـی اسـت و مسـئول مـرگ و میـر سـالیانه ۹٫۶ میلیـون نفـر در سـال ۲۰۱۸ در جهان اسـت و حدود یکی از شـش مـرگ رخ داده ناشـی از سـرطان اسـت.