دکتر طاهره پورکاظم

دکتر طاهره پورکاظم

دکترای روانشناسی عمومی

ویزیت: شنبه و دوشنبه  18:00-15:00

پنج شنبه ها 12:00-9:00

 

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: