دکتر آسیه محمد زاده

دکتر آسیه محمد زاده

دکترای تغذیه

ویزیت: چهارشنبه ها 20:00-18:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: